Prakses jomas

“Repšs un Kvēps” piedāvā juridiskas konsultācijas par visiem strīdu izšķiršanas aspektiem, tostarp pārstāvību vietējās un starptautiskās tiesās, kā arī šķīrējtiesās.
Prakses jomas
Strīdu risināšana un krīžu vadība

Strīdu risināšana un krīžu vadība

“Repšs un Kvēps” piedāvā juridiskas konsultācijas par visiem strīdu izšķiršanas aspektiem, tostarp pārstāvību vietējās un starptautiskās tiesās, kā arī šķīrējtiesās.

Lai ieraudzītu vislabāko strīda vai krīzes juridisko risinājumu, ir nepieciešama daudzu faktoru kombinācija: ļoti laba normatīvās vides pārzināšana, veiksmīga iepriekšējā pieredze, drosme un augsti ētikas standarti. Jo dažādās lietās efektīvākās var izrādīties pilnīgi atšķirīgas strīdu izšķiršanas metodes. Mūsu partneru zināšanas ļauj ikvienam klientam piedāvāt tieši viņam vispiemērotāko juridisko risinājumu. Mēs darām visu, lai izdevīgu un pozitīvu rezultātu panāktu iespējami agrākā strīda stadijā.

Tiesvedība un krīžu vadība šādās jomās
 • Korporatīvās un komerctiesības
 • Bankas un finanses
 • Apdrošināšana
 • Starptautiskā tirdzniecība un pārvadājumi
 • Nekustamais īpašums un būvniecība
 • Darba tiesības
 • Konkurences tiesības
 • Delikti
 • Intelektuālais īpašums
 • Maksātnespēja un restrukturizācija
 • Publiskais iepirkums
 • Sports

Starptautiskais civilprocess
 • Pierādījumu vākšana un nodrošināšana
 • Ārvalstu tiesu un šķīrējtiesu nolēmumu atzīšana un izpilde
 • Starptautiskā tiesiskā sadarbība

Administratīvais process
 • Negodīgas konkurences un komercprakses gadījumu risināšana
 • Valsts pārvaldes iestāžu lēmumu apstrīdēšana
 • Pārstāvība attiecībās ar valsts un pašvaldību iestādēm
   
Šķīrējtiesa
 • Vietējās šķīrējtiesas
 • Starptautiskās šķīrējtiesas
Pārstāvība darījumos

Pārstāvība darījumos

“Repšs un Kvēps” piedāvā konsultācijas un pārstāvību dažādos M&A (apvienošana un pārņemšana) un nekustamā īpašuma iegādes darījumos.

Jebkuru aktīvu (uzņēmumu daļas, īpašumi, fondi) sadalīšana, apvienošana vai atsavināšana var šķist sarežģīta. Mūsu speciālisti izcili pārzina komercdarbības normatīvo vidi, labi orientējas likumu un noteikumu niansēs, kā konsultanti ir piedalījušies privātos augsta līmeņa M&A darījumos.

Mūsu pieredze ļauj piedāvāt klientiem efektīvus, novatoriskus un drošus risinājumus, tostarp vispusīgu juridiskā statusa izpēti, rūpīgu darījuma un īpašumtiesību strukturēšanu, optimālu finanšu un nodokļu plānošanu.

M&A
Nekustamais īpašums
Juridisku atzinumu sniegšana

Juridisku atzinumu sniegšana

“Repšs un Kvēps” vadošie juristi sistemātiski pēta un regulāri analizē vairākas tiesību jomas, tostarp regulatīvos jautājumus, tādējādi spējam saviem klientiem sniegt kompetentus atzinumus par labākajiem juridiskajiem risinājumiem šādās nozarēs:

IT, mediji un Telekomunikācijas
Regulatīvie jautājumi medicīnā un farmācijā,
Regulatīvie jautājumi enerģētikā
Regulatīvie jautājumi transportā un loģistikā
Finanses un apdrošināšana
Patērētāju tiesības
Sporta tiesības